Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019

Domů » Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019

Organizace: Mateřská škola Lednice, příspěvková organizace
IČO: 75022389
V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti).

Očekávané příjmy (výnosy) v Kč:

Neinv. dotace KÚJK
Čerpnání FO
Čerpání RF
Obecní dotace

Ost. výnosy z čin.
Čerpání fondů
Výnosy z prodeje služeb/školné/

Očekávané příjmy (výnosy) celkem:

3 150 000,-
31 000,-
70 000,-
950 000,-

30 000,-
29 000,-
260 000,-

4 520 000,-

Očekávané náklady v Kč:

Spotřeba materiálu
Plyn + el.en.
VaK
Odpisy dlouh.majetku
Opravy a udržování, ostatní služby
Cestovné
Mzdové náklady
Ostatní služby
Náklady z drob. dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z čin.

Očekávané náklady celkem:

265 000,-
265 000,-
75 000,-
70 000,-
90 000,-
1 000,-
3 555 000,-
123 000,-
70 000,-
6 000,-

4 520 000,-

V Lednice dne 20.2.2017

Vypracovala:
Mgr. Simona Kratochvílová
ředitelka MŠ

2018-07-12T10:16:49+00:00