Povinné předškolní vzdělávání

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání

 • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení
  mezinárodní ochrany.
 • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst.2)  v kalendářním roce, ve kterém začíná
  povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském
  obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen“spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce
  nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle písmene.
 • Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové obce.
 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu minimálně 4 souvislých hodin denně. Začátek této doby MŠ stanovuje v na 8:00 hod.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají naobdobí školních prázdnin v souladu s organizací školního roku
  v základních a středních školách: pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu
  s vyhláškou o organizaci školního roku.
 • Zákonný zástupce dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání je povinen žádat o uvolnění a omlouvat nepřítomnost dítěte na vzdělávání nejpozději do 3 dnů. Žádat o uvolnění a omlouvat nepřítomnost dítěte na vzdělávání budou zákonní zástupci buď osobně třídní učitelce, prostřednictvím omluvenkového systému na webových stránkách školy, případně telefonicky.

Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání:

 • Individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (podle §47 a 48a Školského zákona), vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky (podle § 38a Školského zákona. Pokud zákonný zástupce zvolí jeden z těchto jiných způsobů vzdělávání, oznámí to v den zápisu ředitelce školy.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tzn. do 31.05.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše  uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
  Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
  Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.