Edukativně stimulační skupiny

Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon. Kromě dětí a pedagogů jsou do projektu zařazeni i rodiče. Obě skupiny dospělých se společně snaží pochopit problém dítěte a respektovat jeho základní potřeby.

Je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů pedagogem, zpětná vazba – jak dítě pokynům porozumělo, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů. Důležitý je způsob vedení a postupu ze strany pedagoga, popřípadě i rodiče, který má maximální informace o stavu dítěte (čerpá z vyjádření poradenského zařízení, pediatra…). Uplatňuje laskavý přístup, vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením, mentorování a napomínání dítěte.

K realizaci tohoto projektu máme velké množství pracovních materiálů. Jedná se jednak o metodiku pro pedagogy MŠ, jež obsahuje všechny potřebné oblasti rozvoje předškolního dítěte. Součástí metodiky je popis činností v jednotlivých lekcích, řazení činností. Dále máme vytvořen intervenční materiál pro děti pro práci ve skupině. Zahrnuje obrazové materiály, navazující na výše jmenovanou metodiku a jsou zaměřené na rozvoj jednotlivých schopností a dovedností.

Edukativně stimulační skupiny jsou programem, který si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia (tj. pro budoucí čtení, psaní, počítání). Snaží se v dětech probouzet zvídavost, pomáhá jim postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla atd.

K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů číst, psát a počítat, je zapotřebí souhry mnoha schopností a funkcí.
Tyto si můžeme rozdělit do několika oblastí:

 • Jemná motorika
 • Zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť
 • Prostorová orientace, orientace v čase
 • Základně matematické představy
 • Řeč, myšlení
 • Sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť

Je třeba mít na zřeteli, že uvedené oblasti od sebe nelze oddělovat. Tyto oblasti se vzájemně podmiňují, podněcují a prostupují. Jeden podnětový materiál, jedno cvičení má tak přesah do více oblastí (rozvíjí více schopností zároveň) Kromě poznávacích kompetencí v programu Edukativně stimulačních skupin jsou rozvíjeny i další neméně důležité předpoklady pro školní práci. Nenásilným způsobem učíme dítě osvojovat si pracovní návyky, ke kterým patří záměrná koncentrace pozornosti, smysl pro povinnost, uvědomování si toho, že je úkol třeba dokončit.

Zároveň si dítě procvičuje i svoje sociální a komutační dovednosti. Učí se lépe respektovat autoritu, pracovat pod jejím vedením, komunikovat s ní, ale také s ostatními dětmi, dodržovat určitá pravidla činností a sociálního chování. Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svou pravidelnou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají a navazují na sebe. Postupuje se po krocích od jednoduššího ke složitějšímu, od snadnějšího k obtížnějšímu, od dílčího ke komplexnějšímu. Jedna lekce trvá přibližně hodinu, přičemž obvyklá frekvence lekcí je 1x za týden popř. 14 dní.

Ve skupině pracuje max. 6 – 8 dětí. S dítětem vždy přítomen jeden z rodičů a to zpravidla ten, který s ním doma více pracuje.
Rodič je pokaždé seznámen s cílem a významem prováděné činnosti. Přítomnost rodiče je velmi důležitá a to z následujících důvodů:

 • Rodič získává systém podnětů pro práci s dítětem. Náplň lekcí je radou, inspirací, motivací. V závěru každé lekce rodiče dostávají další náměty pro práci s dítětem v oblastech, ve kterých si dítě není jisté.
 • Rodič sleduje práci svého dítěte, vidí, jak se dítě učí, jak reaguje, jak se zapojuje.
 • Rodič si vytváří reálnější náhled na schopnosti dítěte; co již zvládá, čemu je zapotřebí se více věnovat. Lépe porozumí možnostem a potřebám dítěte.
 • Rodič se učí sledovat dítě, podporovat je při práci, oceňovat dílčí zdařilé kroky – naučí se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat.
 • Přítomnost rodiče usnadňuje dítěti zvykat si na nové lidi, nové situace, pomáhá překonat adaptační problémy.
 • Rodič má ve skupině možnost konzultace daného problému s odborníkem, tímto lze předcházet chybným návykům a tyto neupevňovat.

Skupiny jsou určeny pro všechny děti, u kterých je vhodné, aby absolvovaly systematickou předškolní průpravu, včetně dětí, které jsou ohroženy počátečním školním neúspěchem. Jedná se zejména o tyto kategorie dětí:

 • Děti s ADHD, ADD
 • Dětí, které v zásadě splňují kritéria způsobilosti zahájení školní docházky, nicméně potřebují ještě pomoci v dozrávání některých oblastí vnímání, grafomotoriky, řeči atd.
 • Děti, pro které by byl vhodný OŠD, ale rodiče nemají reálný náhled a trvají na zahájení školní docházky. Na základě osobní zkušenosti při práci se svým dítětem v konfrontaci s tím, co zvládá a co by mělo zvládnout potom snadněji pochopí, co bude pro dítě vhodnější
 • Děti s adaptačními a komunikačními problémy, s neurotickou symptomatologií
 • Děti, jejichž rodiče mají z nějakých důvodů obavu, že jejich dítě ještě nezvládne školní docházku nebo bude mít ve škole problémy.
 • U dětí s logopedickými vadami je vhodné doplnění o individuální logopedickou péči.

Do skupin nezařazujeme děti s mentálním postižením.

Pokud by to bylo kapacitně možné, bylo by vhodné zařadit do skupin všechny děti, jejichž rodiče mají o tento výukový program zájem. Program je (bude) bezpochyby přínosný pro každé dítě, které se bezprostředně připravuje na zahájení školní docházky.

Cena za 10 lekcí je 1000 Kč.

Rodiče obdrží výukový materiál pro děti k procvičování.

Začínáme od ledna 2024. 

1x za 14 dní vždy od 15:30 hod ve třídě Sluníček. Závěrečná lekce v ZŠ