Školní vzdělávací program

Pedagogický kolektiv školy dotvořil nový Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem „Barevný svět poznávej, hraj si, zpívej, povídej“. Je plně zpracovaný dle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Vzdělávací činnost je zpracována do integrovaných bloků – témat:

  • Kdo jsem a kam patřím
  • Nejsem tady sám
  • Cestuji kolem světa
  • Poznávám, co je pro mě dobré
  • Co mi říká příroda a technika

Protože se jedná o veřejný dokument je vám k nahlédnutí v šatnách a u tříd . Cíle našeho ŠVP PV jsou naplňovány všemi činnostmi ve třídách, chováním a prací všech zaměstnanců i vedením školy…. Klíčové kompetence, kterých má dítě dosáhnout ke konci docházky, plníme různorodou činností a podporou individuality každého dítěte.

O dětech vedeme záznamy, sledujeme jejich pokroky (zakládáme do portfolií), v součinnosti s rodinou rozvíjíme jeho talent a silné stránky. Individuálně s dětmi procvičujeme potřebné oblasti, dle jeho potřeb. Výsledky vzdělávání pedagogové během roku průběžně vyhodnocují.