Mateřská škola Lednice, příspěvková organizace, Břeclavská 360, 69144 Lednice

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole Podle§ 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzděláváni (školský zákon), v platném znění,

STANOVUJI

výši úplaty za předškolní vzděláváni pro školní rok 2024/2025 takto:

Položky Cena v Kč
neomezená celodenní docházka 600 Kč
děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy děti dosáhnou pátého roku věku (povinné předškolní vzdělávání) 0 Kč
děti, které mají odklad povinné školní docházky 0 Kč
omezeni provozu v měsíci červenci, pro přihlášené 600 Kč
omezeni provozu v měsíci červenci, kdy dítě nenavštěvuje MŠ 0 Kč
přerušeni v srpnu 0 Kč

Číslo účtu pro placení převodem, trvalým příkazem, do 15. dne v měsíci: 181307422/0300.
Úplatu – školné je možné hradit měsíčně také v hotovosti u ředitelky mateřské školy, vždy do 15. dne příslušného měsíce!

Úplata je povinná a je součásti rozpočtu školy. Její opakované neuhrazeni muže být podnětem k ukončeni docházky dítěte do MŠ (viz Vyhláška č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisu).

V Lednici 24.5.2024
Mgr. Simona Kratochvilová –
ředitelka školy